Ons bedrijf

VERANTWOORDELIJKE BRANDPREVENTIE

 

Wij vestigen uw aandacht op uw taken als verantwoordelijk persoon binnen de normen NBN S21-050, NBN EN 671-3 en de koninklijk besluit KB 28/03/2014:

 

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren om er zich van te vergewissen dat brandblusser en/of haspel

 

  • zich op de aangegeven plaats bevindt,

  • goed zichtbaar en bereikbaar is

  • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing

  • kennelijk niet beschadigd is

  • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze niet verbroken zijn

 

De verantwoordelijke persoon moet - in voorkomend geval - maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie. De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25-8°) dienen de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.